Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej

O Stowarzyszeniu / Misja i cele

Wypis z Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Biskiej

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej zwany dalej Stowarzyszeniem jest zarejestrowaną organizacją, samorządną i samodzielną posiadającą osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Biszcza.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników oraz korzystać z pracy wolontariuszy.

§ 5

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Cele stowarzyszenia i sposoby działania

§ 6

Cele stowarzyszenia:

 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego gminy Biszcza, w oparciu o tolerancję i poszanowanie tradycji.
 2. Podejmowanie i wspieranie działań mających na celu wykorzystanie unikalnych walorów środowiska, klimatu i krajobrazu dla rozwoju szeroko rozumianej turystyki w tym turystyki leczniczej.
 3. Wypracowanie i przygotowanie lokalnego produktu turystycznego.
 4. Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków życia z poszanowaniem środowiska naturalnego. Promowanie innowacyjnych i nowatorskich działań proekologicznych. Zapobieganie zagrożeniom ekologicznym.
 5. Promocji gminy Biszcza na forum lokalnym i ogólnopolskim.
 6. Upowszechnianie wiedzy o historii i współczesności gminy Biszcza, jej zasobach kulturowych, walorach przyrodniczych, specyfice i tradycji. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego regionu.
 7. Poprawa warunków życia ludności poprzez aktywizację zawodową i społeczną ze szczególnym uwzględnieniem, osób bezrobotnych oraz pochodzących ze środowisk marginalizowanych i niewydolnych.
 8. Aktywizacja zawodowa, społeczna i kulturalna kobiet.
 9. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych i niewydolnych – poprzez inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań profilaktycznych, wyrównywanie szans oraz zapobieganie patologiom społecznym.

§ 7

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. Organizowanie szkoleń ,sympozjów, odczytów, kursów, warsztatów, mających na celu poszerzenie wiedzy nt. turystycznych, kulturalnych, przyrodniczych ekologicznych walorów regionu ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania dla poprawy warunków życia lokalnego społeczeństwa.
 2. Organizację różnego rodzaju, akcji informacyjnych, dydaktycznych, imprez artystycznych festynów, ścieżek i szlaków promujących dziedzictwo regionu, jego kulturę i tradycje.
 3. Dokumentowanie i popularyzacja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez przygotowanie wydawnictw, publikacji, folderów, w tym w formie elektronicznej.
 4. Stała promocja gminy poprzez wydawnictwa, wystawy, plenery, prowadzenie strony internetowej, itp. prezentowanie dorobku gminy na targach, imprezach promocyjnych lokalnych oraz o zasięgu ogólnokrajowym i zagranicznym w tym w formie elektronicznej.
 5. Stała współpraca z władzami samorządowymi wszystkich szczebli, urzędami i instytucjami dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Współuczestniczenie w tworzeniu koncepcji i kierunków rozwoju gminy. Pełnienie w tym zakresie funkcji opiniotwórczej.
 6. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w realizacji wspólnych projektów. Udział w programach i konkursach grantowych. Przygotowywanie i wdrażanie projektów na rzecz gminy i lokalnego społeczeństwa w tym pozyskiwanie środków finansowych na ich realizację.
 7. Zorganizowanie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w sprawach nurtujących lokalne społeczeństwo.
 8. Organizowanie działań o charakterze rekreacyjnym, sportowym i integracyjnym dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie poradnictwa i informacji ułatwiającej integrację społeczną, zawodową, wspierające aktywizację oraz zmiany modelu funkcjonowania i myślenia. Promowanie wolontariatu jako formy aktywności i przygotowania zawodowego młodzieży.
 9. Prowadzenie działań w celu rozpoznania środowiska, jego potrzeb i oczekiwań a także monitoring zachodzących w nim zmian.
 10. Inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązującego prawa innych działań zmierzających do realizacji statutowych celów i zadań, w tym z zakresu pożytku publicznego

§ 8

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może:

 1. Współdziałać z administracją rządową i samorządową różnych szczebli.
 2. Współpracować i być członkiem innych organizacji i związków stowarzyszeń realizujących pokrewne cele, w tym również zagranicznych.
 3. Wykonywać zadania powierzane lub zlecane przez organa administracji rządowej, samorządowej i inne podmioty.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej
23-425 Biszcza 50
woj. Lubelskie
adres do korespondencji
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej
23-425 Biszcza 90/1
Tel./fax 84 685 60 40
Tel. kom. 511 401 338
781 576 417

Sfinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.


© 2022 Net Partners